Επιδοτούμενα Προγράμματα Κοινωφελούς (voucher)

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο «Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπου-ργείου Περιβάλλοντος / φορείς δια-χείρισης προστατευόμενων περιο-χών», η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπερι-λαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων πε-ριοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).


Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρα-κτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗ-ΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ-ΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ-ΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕ-ΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑ-ΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετη-θεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθή-σουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω πρό-σκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρο-νικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμ-μετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-ζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα https://voucher.gov.gr.


Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764.