Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Voucher 500

109.uhc.gr

Προλάβετε οι πρώτοι 15000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα εγκριθούν!!!

Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
100 ώρες κατάρτισης
500 € εκπαιδευτικό επίδομα
και αποκτήστε δωρεάν πιστοποίηση πληροφορικής στα εξής αντικείμενα:
1. Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
6. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
7. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
8. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

1.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2.Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου(αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου,κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

3.Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου(ΑΜΑ).

4.Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

5.Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης,που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ1,ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας,ή αντίγραφο ΑΠΔ ,ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4,ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης).

6.Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη,ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,ή Αντίγραφο της "Απόφασης Υπαγωγής" στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

7.Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι: i.Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, ii.Την επωνυμία της επιχείρησης iii.Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης iv.τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η σύμβαση του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει επιπροσθέτως την αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών,δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων.Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά για όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του πλήθους των 15.000 ωφελούμενων.


Αιτήσεις γίνονται στο

https://109.uhc.gr .